Proizvodnja u siječnju porasla za 14%. I dalje veliki pad u odnosu na 2008.!

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku od 15. ožujka, u siječnju ove godine povećana je proizvodnja u sektoru prerade drva za 13,3% u odnosu na isto vremensko razdoblje prošle godine, dok je u sektoru proizvodnje namještaja rast nešto veći te iznosi 14,4%. Taj rast još uvijek nije dostatan za izlazak iz krize jer se podaci uspoređuju sa siječnjem 2009. kada je došlo do velikog pada proizvodnje, izvoza i zaposlenosti. Usporede li se ovogodišnji pokazatelji s podacima iz 2008., uočavaju se još uvijek veliki zaostaci pa je tako sektor prerade drva u siječnju ostvario 82,5% proizvodnje koju je zabilježio u prvom mjesecu 2008. godine, dok je kod proizvodnje namještaja ostvareno tek 74,55% proizvodnje koju je ova djelatnost ostvarivala u siječnju 2008. godine.