PREDANA KANDIDATURA ZA PROJEKT „UNITE“: HVZ je jedan od partnera na projektu zaštite južnoeuropskih šuma od požara

U okviru javnog poziva Horizon, početkom rujna uspješno je predana kandidatura EU projekta pod nazivom „UNITE“. Prva verzija projekta u veljači je prošla prvu fazu ocjenji­vanja te se sada natječe za dobivanje sredstava u konkurenciji s još 2 europska konzorci­ja, a glavni cilj je smanjiti ekološke, ekonomske i socijalne prijetnje koje izazivaju šumski požari u Južnoj Europi.

Projekt „UNITE“ priprema integrirane strategije upravljanja rizikom od šumskog požara analizirajući, suo­blikujući i primjenjujući inovativna rješenja utemeljena na znanosti i daje smjernice za novu generaciju strategija upravljanja šumskim po­žarima –  izvijestila je Hrvatska vatro­gasna zajednica koja sudjeluje kao jedan od partnera na projektu. Glavne aktivnosti projekta u području zaštite šuma su stvaranje otpornih krajo­lika i zajednica u kojima su društveni rizici i troškovi svedeni na prihvatljivu ra­zinu, primjenjujući načela izvrsnosti u znanosti (bio­fizička, socio-ekonomska i politička dimenzija), uklju­čujući istraživanja na lo­kalnoj, regionalnoj i razini EU-a te stvaranje metodološkog okvira strategije smanjenja rizika od šumskih požara kroz testiranje postojećih rješenja i scenarija širom Europe.

Sveukupno, na projektu sudjeluje 26 partnera iz 12 zemalja, a vrijed­nost je 10 mil. EUR, od čega se na ak­tivnosti Hrvatske vatrogasne zajednice planira 194.000 EUR. Trajanje projekta je definirano na 4,5 godine, a glavna uloga Hrvatske vatrogasne zajednice je u predstavljanju postojećih sustava prevencije i suzbijanja šumskih požara u jadranskoj regiji i predlaganje mo­gućih integriranih informacijsko-ko­munikacijskih rješenja.

Comments are closed.