Veliki apetiti HEP-a za biomasom. Od HŠ će godišnje kupovati 400.000 t šumske biomase!

Početkom rujna, na Danima slavonske šume održana je prezentacija projekta bioelektrane-toplane na biomasu koja se planira izgraditi na području Velike Gorice. Projekt je u stručnim krugovima pobudio dosta zanimanja s obzirom da je jedna od osnova za realizaciju činjenica da je 2007. potpisan Sporazum o suradnji na području obnovljivih izvora energije između HEP-a i Hrvatskih šuma d.o.o., prema kojem bi HŠ trebale HEP-u isporučivati 400 tisuća tona šumske biomase godišnje. Od toga je 200.000 t namijenjeno bioelektrani u Velikoj Gorici, dok preostalu polovicu HEP planira utrošiti za rad jedne ili dvije bioelektrane u Slavoniji, za koje projekti još nisu napravljeni. Za kogeneraciju u Velikoj Gorici predviđena je proizvodnja električna energije od 20 MW te toplinske od 35 MW. Prema podacima iz prethodne studije, HEP smatra da je realizacija ovog mega-projekta moguća jer se utvrdilo da je u okolici V. Gorice, u radijusu od 50 km dostupno 200.000 t biomase, a u radijusu od 100 km čak 520.000 t te se također računa na privatne šume, brzorastuće vrste i dr. Inače, trenutno je u cijeloj RH dostupno oko 600.000 t šumske biomase. Projekt u Velikoj Gorici je prijavljen u Strukturne fondove i jedan je od 30 projekata Vlade.