Tri puta više zahtjeva za prostorno drvo u Hrvatskim šumama! Biomasa uzburkala sektor

KBE Bioenergie

Državna tvrtka koja gospodari s više od 2 mil. hektara i koja je glavni dobavljač sirovine drvnoj industriji objavila je odobrene količine i cijene za prodaju prostornog drva po ugovoru za 2017. Materijal je objavljen ovdje i u tabličnom prikazu sadržava podatke po kupcima, prema vrstama drva, prema UŠ podružnicama, kao i  predviđenu dinamiku prema kvartalima. Neslužbeno se saznaje, da je prijavljeno zahtjeva za više od 3 mil. m3 dok će na rasplaganju biti tek količina od oko 1 mil. m3. Na natječaj su se javili proizvođači različitih proizvoda, uglavnom cjepanog drva, briketa, peleta, balirane piljevina, itd., koji uglavnom koriste višemetrično drvo listača i četinjača za daljnu obradu i preradu. Iz sektorskih udruga se saznaje da najviše primjedbi dolazi od kupaca izvan drvoprerađivačkog sektora, koji su proteklih godina kupovali biomasu i višemetrično drvo od Hrvatskih šuma. Novom raspodjelom u središtu su potrebe onih prerađivača koji postižu više stupnjeve prerade, odnosno odobrene količine i cijene razvrstane su po kategorijama sukladno Odluci o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2017. godinu. Ugovorne cijene višemetričnog drva izračunate su sukladno Odluci o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2017. godinu. Navedene količine i cijene su konačne za sastavljanje ugovora, s time da je rok za prigovore do 08.09.2017. a isti se dostavljaju na e-mail prodaja.ogrjeva@hrsume.hr. Nakon isteka roka za prigovore, Hrvatske šume će s odabranim kupcima potpisati ugovore, koji će biti obostrano obvezujući. Hrvatske šume su u natječajnoj dokumentaciji koja je dostupna on-line istaknule da će voditi računa o ispunjavanju uvjeta za potpis ugovora, jer odabrani kupci moraju imati podmirene dospjele financijske obveze prema HŠ d.o.o. po svim osnovama, te zadovoljiti ostale uvjete vezano uz osiguranja plaćanja.

Comments are closed.