Šumska i drvna biomasa još uvijek na margini interesa energetskog sektora

U utorak, 25. svibnja, u Zagrebu je održana 2. regionalna Energetska Arena 2010. – regionalna Konferencija o razvoju energetskog sektora pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, rad i poduzetništva. Glavne teme bile su Energetska strategija i europski dokumenti vezano uz budućnost sektora energije. Strategija u pravilu predviđa realizaciju projekata vezano uz fosilna goriva, naftu i plin, dok je korištenje obnovljivih izvora energije još uvijek uglavnom na deklarativnoj razini iako je predviđeno da se udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji održi na razini od 35% do 2020. godine. Direktorica za Hrvatsku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Charlote Ruhe napomenula je kako je Hrvatska jedina zemlja u Jugoistočnoj Europi u kojoj EBRD još nije ulagao u energetske projekte. Čini se da je to upravo povezano s činjenicom da EBRD podržava projekte koji potiču energetsku učinkovitost i razvoj obnovljivih izvora energije, na čemu Hrvatska još uvijek ne radi dovoljno, pri čemu su šumska i drvna biomasa naročito zapostavljene, s obzirom na kapacitete.