Proljetna sječa listača podbacila. Manji interes za bukvom

Ovogodišnja proljetna sječa listača, a naročito bukve, podbacila je diljem Europe. Uglavnom je završena početkom svibnja. Naime, potražnja za pilanskim trupcima bitno je smanjena u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu uslijed gospodarske situacije pa se i poslovi koncentriraju uglavnom na prodaju zaliha odnosno isporuku prema zaključenim ugovorima. Zbog ove je situacije i na domaćem terenu u pitanje došla opskrba ogrijevnim drvom. Potražnja za hrastovim trupcima je nešto malo u porastu, no još uvijek daleko od razine proteklih godina.