Euro-zastupnica Petir dala je amandman na Direktivu oko drvne prašine

Nedavna debata u Europskom parlamentu oko izmjena Direktive 2004/37/EZ, a koja se odnosi na izloženost karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu, stavila je u fokus problem drvne prašine unutar drvoprerađivačkog sektora u Hrvatskoj, koji je prisutan već desetljećima, ali i često zanemaren od strane nadležnih tijela. U predloženim izmjenama Direktive su prašine tvrdih vrsta drva, a posebno hrastovine i bukovine i na tom području RH ima znatno veći problem od ostalih država EU, s obzirom da u Republici Hrvatskoj tvrde vrste drva, pogotovo hrastovine i bukovine, predstavljaju i do 70% domaće prerade. Zastupnica Petir je kao izvjestiteljica u sjeni Europskih pučana nastojala zadržati prijedlog Direktive postroženja granične vrijednosti za prašinu tvrdoga drva s 5 na 3 mg/m3 tijekom 8 satne izloženosti radnika na radnom mjestu, a prema preporuci Hrvatskog drvnog klastera i hrvatske znanstvene zajednice, čije su stavove su artikulirale vodeće stručnjakinje za ovo područje prof. dr. Anka Ozana Čavlović sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. Anita Ljubičić, specijalistica za sportsku medicinu i zaštitu na radu. U EU je 3,6 mil. radnika izloženo drvnoj prašini inhalabilne frakcije, 563.000 radnika (16%) izloženo je koncentraciji višoj od prethodno propisane GV 5 mg/m3. Pretpostavlja se da je u RH oko 40.000 drvoprerađivačkih i 2.000 šumskih radnika izloženo drvnoj prašini.

Comments are closed.